Menü Kapat

Bizler, İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği üyeleri olarak, bu derneğin ortak yaşam alanımız olduğu düşüncesinden hareketle, birlikteliğimizin kısıtlayıcı disiplin yönetmelikleri ile düzenlenmesini reddediyor; aşağıda belirttiğimiz çerçevede “birlikte olma, karar alma ve eyleme ilkeleri”nin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi için sorumluluk üstlendiğimizi bildiriyoruz:

 1. Birbirinin hak, özgürlük ve haysiyetine saygılı davranmak,
 2. Cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı, etnik, sınıfsal, inanç, yaş ve engellilikle ilgili herhangi bir tür ayrımcılığın dilde ve davranışlarda vuku bulmasına izin vermemek,
 3. Şiddetin karşısında barışı, hak ve özgürlükleri savunmak,
 4. Bilimsel araştırmalarda, eğitim sürecinde ve gündelik ilişkilerde eşitlik ilkesi uyarınca hareket etmek,
 5. Akademik özgürlükleri, eleştirel bilgi üretimini, bilgiye eşit olanaklarla ve kolay erişimi korumak ve desteklemek,
 6. Uzmanlık alanlarını, akademik ve diğer unvanlarını, diğer üyeler ve dernekle değişik biçimlerde ilişki kuran diğer kişiler üzerinde bir baskı ve yıldırma aracı olarak kullanmamak,
 7. Bilginin üretilmesinde, araştırma ve öğrenim ikliminin örgütlenmesinde ortak çalışma, bilgi-deneyimlerin paylaşımını ve dayanışmayı esas almak,
 8. Faaliyetlerin demokratik bir iklimde gerçekleşmesini, üyelerin ve ilişkili bireylerin bunların her sürecine katılımını ve eleştirisini teşvik etmek,
 9. Bütün bilimsel, sanatsal, kültürel ve felsefi etkinlikleri herkesin yararlanmasına açık tutmak, bu etkinlikleri ticari kazanç konusu yapmamak,
 10. İntihal, kopya, çarpıtma ve benzeri akademik hilelere ve etik ihlallere ve bu tür yollara başvuranlara karşı ortak tavır geliştirmek,
 11. Çalışanların güvenceli istihdam ve insanca çalışma koşullarını sağlamak,
 12. Ortak yaşam alanı içinde ve dışında baskıya maruz kalan kişi ve kurumlarla dayanışma içinde olmak,
 13. Toplum sağlığı için risk içeren durumların tespit edilmesi ve buna yönelik bilimsel çalışma yapılması konusunda sorumluluk üstlenmek.