Menü Kapat

Devlet ve Otoriterleşme Kuramları

books in black wooden book shelf

DEVLET VE OTORİTERLEŞME KURAMLARI

Tanıtım: Bu dersin amacı günümüzde kapitalist devletlerin işleyişini ve otoriterleşme süreçlerini analiz etmek üzere farklı devlet ve otoriterleşme kuramlarını incelemek ve faşizm ile popülizm arasındaki kavramsal ilişkileri irdelemektir.

Kaynaklara şuradan ulaşabilirsiniz:

 

1. Ders (26 Ekim 2022): Liberalizmin Devlet Anlayışı ve Marksist Eleştirileri

·      Klasik ve modern liberalizmin devlet anlayışı

·      Çoğulculuk (Robert Dahl) ve eleştirileri (Steven Lukes, Ralph Miliband, Nicos Poulantzas)

Martin Carnoy (2013) Devlet ve Siyaset Teorisi, Dipnot Yayınevi, s.27-66.

Şebnem Oğuz (2012) “Çoğulculuk Üzerine Söyleşi”, Politus Dergisi, Çoğulculuk Özel Sayısı

Ek Video: Vivek Chibber, “Capitalism and the State”, şurada

 

2. Ders (2 Kasım 2022): Marksizm ve Devlet

·      Klasik Marksist yaklaşımlar (Marx, Engels, Lenin)

·      Neo-Marksist yaklaşımlar (Gramsci, Althusser, Poulantzas)

Carnoy, M. (1984) Devlet ve Siyaset Teorisi, Dipnot Yayınevi, s.67-162.

Gökhan Demir-Ali Yalçın Göymen (2016) “Yapısalcılıktan İşlevselliğe Poulantzas’ın Devlet Kuramı”, Alternatif Politika, 2017, 9 (1): 35-60.

Ek Okumalar

Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, Kalkedon Yayınları

Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İthaki Yayınları.

Nicos Poulantzas, Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar, Epos Yayınları.

Nicos Poulantzas, Devlet, İktidar, Sosyalizm, Epos Yayınları.

 

3. Ders (9 Kasım 2022): Otoriterleşme Kuramları I: Carl Schmitt, Giorgio Agamben, Hannah Arendt

Cem Deveci (2002) “Faşizmin Yorumsanması ya da Carl Schmitt’in Saf Siyaset Kuramı”, Fuat Keyman (Der.), Liberalizm, Devlet, Hegemonya, Everest Yayınları.

Ahu Tunçel-Kurtul Gülenç (Der.) “Hannah Arendt”, “Carl Schmitt”, “Giorgio Agamben”, Siyaset Felsefesi Tarihi, Doğu Batı Yayınları, 2014.

Ek Okumalar

Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, Metis Yayıncılık

Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat, Dost Kitabevi Yayınları

Giorgio Agamben, Kutsal İnsan, Ayrıntı Yayınları

Giorgio Agamben, İstisna Hali, Ayrıntı Yayınları

Hannah Arendt Totalitarizmin Kaynakları, İletişim Yayınları.

Hannah Arendt, İnsanlık Durumu, İletişim Yayınları.

Hannah Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı, Metis Yayınları.

Hannah Arendt, Siyasette Yalan, Sel Yayıncılık.

 

4. Ders (16 Kasım 2022): Otoriterleşme Kuramları II: Mark Neocleous, Nicos Poulantzas

Mark Neocleous (2018) Güvenliğin Eleştirisi, Nota Bene Yayınları, 2018, 61-109.

Ahmet Emre Çoban (2015) “Nicos Poulantzas’tan Yapısalcı Bir Faşizm Kuramı Denemesi: Faşizm ve Diktatörlük” Hilal Onur İnce (Der.), Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar II, Ankara: Doğubatı, 254-296.

Ek Okumalar

Mark Neocleous, Sivil Toplumu Yönetmek: Devlet İktidarı Kuramına Doğru, Nota Bene Yayınları.

Mark Neocleous, Toplumsal Düzenin İnşası: Polis Erkinin Eleştirel Teorisi, H20 Kitap.

Nicos Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük, İletişim Yayınları.

 

5. Ders (23 Kasım 2022): Otoriterleşme Kuramları III: Faşizm ve Popülizm

Özsel, D. (2015) “Modernist Bir Siyasal Tarz Olarak Faşizm. Roger Griffin’in Faşizm Analizi”, Hilal Onur İnce (Der.), Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar II, Ankara: Doğubatı, 402-441.

Cenk Saraçoğlu (2017) “Sağ Popülizm ve Faşizm Üzerine Yöntemsel Bir Tartışma: Küresel Örüntüler ve Ulusal Özgüllükleri Birlikte Anlamak”, Praksis, Sayı 44-45, s.1081-1104.

Ek Okumalar

Roger Griffin, Faşizmin Doğası, İletişim Yayınları

Ernst Fraenkel, İkili Devlet, İletişim Yayınları

Federicho Finkelstein, Faşizmden Popülizme, İletişim Yayınları

Ernesto Laclau, Marksist Teoride İdeoloji ve Politika, Doruk Yayınları

Ernesto Laclau, Popülist Akıl Üzerine, Epos Yayınları.

Chantal Mouffe, Sol Bir Popülizm İçin, İletişim Yayınları.

 

Güncel Tartışmalar

Berk Esen, “Rekabetçi otoriterlik” tartışması üzerine, şurada

Ahmet Bekmen, “Bir eleştiri: Ana akım siyaset bilimi içinde rekabetçi otoriterlik”, şurada

Şebnem Oğuz, “‘Yeni Türkiye’nin Siyasal Rejimi”, Yeni Türkiye’de Kapitalizm, Devlet ve Sınıflar içinde, Tolga Tören ve Melehat Kutun, (Der.), İstanbul: SAV, 2016.

Toplum ve Bilim Sayı 155: Periferide Kapitalizm ve Otoriterizm

Türkiye’de Neo-Liberalizm ve Ahbap Çavuş Kapitalizmi, şurada